Chia sẻ những điều thú vị sau hậu trường của chụp ảnh kỷ yếu

Hàng bán chạy, đôi lức khổng có hàng để hán. trong khi đó nhà phàn phối lại không cung cấp hàng kịp nên chị đã nhò’ bạn bè giới thiệu và lấy thêm hàngI.

thành phố Hồ Chí Minh về đê’ có hàng phục vụ Chụp ảnh kỷ yếu  khách hàng. Mặc dầu vậy với chị đã nhận thấy trong kinh doanh mà không chủ đông đươc hàng hoá thì.

không thể nào phát triển được. Từ suy nghĩ trăn trờ đó, Hạnh Hoa đã mạnh dạn đề nghị với nhà sán xuất cho chị được làm nhà phân phối độc quyền tại Hái Dương. Đề nghị của chị mới đầu chưa được nhà sản xuất đồng ý nhưng chị đã chứng minh với họ bằng kha năng vềChụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  tài chính cũng như cách thức bán hàng và uv tín với các bạn hàng nên sau đó đã thuyết phục được nhà sản xuất. Họ đã vui vẻ chấp nhận đề nghị của chị.

Sau một thời gian làm nhà phàn phoi, chị dã có hệ thống đại lý hàng ổn định I địa bàn nhị xã Hái Dương và một số nơi khác. Nhìn thấy sự phát trien trong kinh doanh cúa chị, ba mẹ và bạn bè rát mừng chu chị và cv’r nghĩ chị II dừng lại I phạm vi kinh doanh đó cũng là HP lâm rỏi. Nhưng với chị vốn là neười nhanh nhạy trong việc nắm bat tình liình phái triển thị trường và tầm nhìn xa trong kinh doanh nón chị đũ có quyết định sẽ mở cơ sớ sán xuất lắp ráp quạt điện sau mội số kin đi khảo sát thị trường.

Tôi hỏi chị: Việc mở cơ sớ sản xuất và lắp ráp quạt diện chắc cũng suôn sé phải không thưa chị? Không. suôn sẻ chút nào nhà văn 1. Có lúc em hướng như quyết định Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  đó cúa em không thực hiện được.

Tôi muốn biết cụ thể hơn một chút vậy có được không thưa nữ tổng giám đốc xinh đẹp? Được thôi anh ạ. Vì đó là kỷ niệm đáng nhớ trên con đường phát triển kinh doanh của em mà.

Rồi chị Hạnh Hoa kế cho tôi nghe sau khi đã có quyết định mớ cơ sớ sán xuất, lắp ráp quạt diện chị đã “thân gái dặm trường” một mình vào thành phò Hồ Chí Minh để bàn bạc với đối tác vồ việc cơ sờ của chị sẽ mua linh kiện về lắp ráp quạt điện tại Hai Dương. Đé nghị này

Share this post

Post Comment