Phần kết văn kết khấn, máy nén khí

Máy nén khí. Chắp tay kính lễ, khâu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha. Kính dâng lên chút lễ bạc, xin Thánh vương cùng chư vị chính thần, rủ lòng thương xót, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được thịnh vượng khang thái.

Máy nén khí

Tài như nước máy nén khí đên, Lộc tựạ mây về. Bôn mùa không hạn ách nào máy nén khí  xâm, tám tiết cò phúc lãnh thương đến.

Đãi tâm lồng thành, cúi xin chựng giám, .

Cấn tấu

Trong thực tê thì tín ngưỡng tại các đền, phủ… nhiều người chưa có điểu kiện tìm hiếu tương tận xem noi mình dâng lê câu trúc thơ tự gồm những vị Thẩn, Thánh nào. Trong trương hợp đó cần khấn chung như sau:

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần) ‘         *

Con lạy chín phương trơi, mươi phương chư Phật.

Con lạy Đức Phật A di đà, con lạy đức Phật bà Quan Ảm.

Con lạy tam vị đức vua cha.

Con lạy đức Trần triều hiền thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy Ngũ vị quan lớn, may nen khi puma tứ Phủ Chầu Bà, tứ Phủ Ông Hoàng, may nen khi puma  thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải.

Con lạy tứ phủ thánh Cậu thánh Cô.

Con lạy quan lớn đương niên hành khiển, đương cảnh Thành Hoàng bản Thổ Địa vương tôn triều.

Hôm nay nhân ngày… tháng…’năm,..

Tín chủ con là… Ngụ tại…

Máy nén khí

Nhất tâm tu thiết hương, hoa phẩm quả, lễ .bạc. chi nghi, cầu Phật, Thánh trắc giáng điện đương chứng minh công đức, khùông phu cho chúng con trong, gia trung tứ thơi bát tiết, ba tháng hè, chín tháng đông được nhân vật tăng long, tiêu trừ hạn

ách. Chúng con phàm trần nhục nhỡn nan tri, may nen khi mini việc âm chưa tương, việc dương chưa tỏ may nen khi mini , Nhâm Ngài đại xá, lỗi Ngài quá thương; trên các quan thượng tâu đê Đình, dưới các quan hạ trình Long cung, biên hung thành cát, cản họa vi tương, ban tài tiến bộ cho chúng con, kẻ buôn có bụng đợi, ke bán có lòng chơ, lộc tự vân lai, tài như xuyên chí, có ngươi, có của, có lương, có thực đê trên lo việc thánh, dưới gánh việc trần, thần hôn phụng sự cửa Đình thần tứ Phủ dược mãn chiều xê bóng.

Chúng con nhất tâm tường, nhất dạ thành, xin Phật Thánh châp kỳ lễ bạc, lơi kêu tiêng khân, tờ đơn cánh sớ cho con được sơ cầu như ý, sở nguyện tòng tâm…

Leave a Reply