cờ thủ-Bởi vỉ tia sáng không xuyên qua được các tàng đất, nên chúng ta ở trên mặt đất không thể nhỉn thấy vật thể ở dưới đất, nhưng sóng âm thanh thì lại khác. Khi bác sl dùng…