Nét tiêu biểu trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Câu chuyện văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc hết sức độc đáo là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần được người Việt sáng tạo ra trong quá trình lịch sử trở thành…